خدمات تعرفه
عکاسی
۲۵,۰۰۰ تومان بابت هر شات
ادیت
۱۵,۰۰۰ تومان بابت هر عکس
موشن گرافی
۲۰۰,۰۰۰ تومان بابت هر دقیقه
موشن استوری
۵۰,۰۰۰ تومان بابت هر استوری
لوگو گرافی
۲۵,۰۰۰ تومان
زیر نویس
۵۰,۰۰۰ تومان بابت هر دقیقه